Wyszukiwarka
Historia
Cmentarz w Borowicach
Droga Sudecka
Stare pocztówki
Geografia - - - - - - Geologia
Wody powierzchniowe
Ochrona przyrody - Dojazd
Plany Borowic Mapy okolic
Klimat i pogoda
Zabudowania - Mieszkańcy
Flora - - - - - - - - - - - Fauna
Gitarą i Piórem (Borowice)
Kulinaria regionalne
Gastronomia i sklepy
Baza noclegowa
Imprezy sportowe
Galerie zdjęć i filmów
Instytucje, kontakty
Kościół i Parafia Sosnówka
Pożegnania
Słownik nazw własnych
Monografia Borowic
Internet w Borowicach

Przesieka - sąsiedzi zza lasu

Przesieka.pl


Piłkarze
Gitarą i ...
Wybory
Apel Poległych
Niebezpieczne miejsca
Górskie MP Masters
Zebrania wiejskie
WOŚP

Polski

English

Deutsch

Český


Wywiad z Panią Anną Latto, kandydatką na wójta Gminy Podgórzyn na kolejną kadencję, 19 listopada 2010 r.


Anna Latto

Szanowni Państwo,

Kandyduję ponownie na Wójta Gminy Podgórzyn z pełnym przekonaniem, że ostatnie cztery lata nie zostały zmarnowane i należy kontynuować rozpoczętą strategię rozwoju. Osiągnięcia Gminy w tej kadencji są widoczne każdemu, w wielu dziedzinach. Jest ich tak wiele, że nie sposób wymienić wszystkich. Jedynie dla przypomnienia opisałam szereg zrealizowanych zadań w swojej gazetce wyborczej i odsyłam do tej publikacji wszystkich zainteresowanych. Nie da się więc wymienić trzech najważniejszych sukcesów nie wymieniając innych. Nie ma również takich spraw, które należałoby oceniać w kategoriach porażek czy nie załatwionych. Te które założyłam do realizacji zostały już wykonane albo są w toku.
Zrealizowane to przede wszystkim: nowe nawierzchnie wielu dróg gminnych, chodnik przy drodze wojewódzkiej w Podgórzynie, wyremontowana droga w Staniszowie, most na rzece Czerwień w Przesiece, remonty innych mostków, nowe wiaty przystankowe, nowe oświetlenia w Borowicach, Podgórzynie, Przesiece, Miłkowie, Staniszowie, Ścięgnach. Są też projekty na dalsze inwestycje w tym zakresie dla Sosnówki, a w trakcie opracowania są projekty dla innych miejscowości. W obecnej kadencji doposażone zostały jednostki OSP w nowy sprzęt, m.in. ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy SCANIA dla OSP Sosnówka i agregat prądotwórczy dla OSP Podgórzyn. Wykonano nowe ogrodzenie i wybudowano nową kaplicę na cmentarzu w Ścięgnach. W Borowicach wykonano remont cmentarza Jeńców Wojennych. Budynki szkolne i użyteczności publicznej poprzez termomodernizację uzyskały nie tylko nowy i piękny wygląd ale także efekt ekologiczny w postaci zmniejszenia zużycia energii. Znacząco doposażyliśmy szkoły. Powstały nowe pracownie komputerowe w Szkołach Podstawowych w Sosnówce i w Ścięgnach oraz „Wioska Internetowa” w Staniszowie. Oddano do użytku kompleks dwóch boisk „MOJE BOISKO ORLIK 2012” w Ścięgnach. Dobiega końca budowa takich samych boisk w Sosnówce. Teraz czynimy starania o uzyskanie kolejnego ORLIKA dla Przesieki. W trosce o obiekty dziedzictwa kulturowego wykonano pierwszy etap remontu ruin kościoła poewangelickiego w Miłkowie oraz wsparto finansowo remonty innych kościołów.
Gmina pozyskała również środki pozabudżetowe, w tym unijne, na realizację zadań, które mają wpływ na rozwój turystyki i promocję gminy tj. kampania promocyjna na terenie Gminy Podgórzyn „Aktywnie w górach”, ponadto na turystyczne zagospodarowanie terenów przy Wodospadzie Podgórnej w Przesiece – etap I i II” oraz „Młodzieżowe Schronisko Turystyczne w Staniszowie” - adaptacja budynku szkoły podstawowej.

Plany na kolejne 4 lata

W kolejnych czterech latach zamierzam realizować już rozpoczęte zadania, na które gmina pozyskała środki z zewnątrz, np. remont budynku nr 13 w Podgórzynie z przeznaczeniem na Centrum Aktywności Społecznej. Dalej realizować wspólnie z partnerem czeskim projekt dot. bezpieczeństwa w Karkonoszach.. Zamierzam zagospodarować teren przy Dziurawej Skale w Podgórzynie i stworzyć miejsca odpoczynku dla turystów. Rewitalizować ścieżki wzdłuż potoku Podgórna prowadzące do Wodospadu i do Kaskad Myji. Zagospodarować Czerwoną Jaskinię w Zachełmiu, tworzyć infrastrukturę sportowo-turystyczną ( np. place zabaw, trasy rowerowe, ścieżki edukacyjne itp.).
Zamierzam również w dalszym ciągu maksymalnie wykorzystywać dostępne środki w tym z Unii Europejskiej i przeznaczać je na dalszy rozwój naszej Gminy. Dotychczasowe starania w tym zakresie, zaowocowały przyznaniem środków w wysokości 8 700 000 zł i zostały docenione przez różne niezależne organizacje o czym świadczą wysokie pozycje Gminy w ogólnopolskich rankingach np. Najlepsza Gmina Wiejska, Gmina Fair Play, Europejska Gmina Europejskie Miasto.
Będę podejmować dalsze działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa, a więc remonty dróg (w tej kadencji na remonty wydatkowaliśmy ok. 3 500 000 zł), budowa nowych punktów świetlnych. Także dalsze działania na rzecz poprawy stanu środowiska zarówno w zakresie wodociągowania i kanalizowania gminy, jak i gospodarki odpadami. W trosce o estetykę gminy zrealizowano przy współudziale środków unijnych projekt pod nazwą ”Jednolity system selektywnej zbiórki odpadów”.
Inwestycje w zakresie kanalizacji i zbiórki odpadów to przecież również działania mające wpływ na rozwój turystyki.
Realizację działań związanych z promocją Gminy Podgórzyn rozpoczęliśmy od stworzenia „Strategii Promocji Gminy Podgórzyn na lata 2008-2015”. Przy jej tworzeniu współpracowaliśmy z Gestorami turystyki, społecznością lokalną, stowarzyszeniami, aby zapoznać się z ich potrzebami i wypracować wspólne kierunki rozwoju gminy.
Realizując założenia zawarte w Strategii Gmina podejmuje szereg działań mających w sposób bezpośredni lub pośredni wpływ na rozwój i promocję gminy: współpracuję ze stowarzyszeniami z terenu Gminy Podgórzyn i Kołami Gospodyń Wiejskich, z Gestorami turystyki. W tym miejscu pragnę podziękować wszystkim osobom za dotychczasową współpracę i pomoc przy realizacji wielu przedsięwzięć i wydarzeń kulturalnych, sportowych oraz spotkań na szczeblu regionalnym i lokalnym. Zawsze możemy na Nich liczyć i dlatego odnosimy takie sukcesy. Mam nadzieję na dalszy rozwój naszej współpracy i będę do tego dążyć. Współpracujemy również z różnymi instytucjami, stowarzyszeniami. DOT, Starostwem Powiatowym, Lokalną Grupą Działania „Partnerstwo Ducha Gór” i gestorami turystyki.
Na terenie Gminy organizowanych jest wiele imprez kulturalnych i sportowych. To imprezy organizowane zarówno przez gminę jak i we współpracy z właścicielami obiektów turystycznych.
Doskonale układa się współpraca z naszymi partnerskimi miastami: Miastem Spindleruv Mlyn, Kirschau i Gminą Górzyca, czego owocem są wspólne działania i realizowane projekty doskonale promujące naszą gminę:
- z Gminą Górzyca w okresie letnim i zimowym odbywa się wymiana młodzieży szkolnej,
- z Miastem Spindleruv Mlyn realizujemy projekty współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013: w zakresie „Biesiadowanie bez granic. Polsko-Czeski festyn dożynkowy”, „Opracowanie wspólnych materiałów promocyjnych Spidleruv Mlyn – Podgórzyn”, „Polsko – Czeska współpraca straży pożarnych”, „Stworzenie wspólnego zintegrowanego systemu bezpieczeństwa w Karkonoszach Spindleruv Mlyn- Podgórzyn”, Transgraniczne połączenie dróg Spindleruv Mlyn – Podgórzyn”.
Jestem absolutnym zwolennikiem połączenia drogowego pomiędzy Spindlerowym Młynem a Przesieką. Mocno się w tę sprawę zaangażowałam w mijającej kadencji. Wiem jednak, że nie jest to zadanie na miarę wyłącznie Gminy, ponieważ przerasta jej możliwości finansowe i wymaga udziału innych instytucji, o co skutecznie zabiegałam. I osiągnęłam pierwszy sukces w tej sprawie - jest to informacja z ostatniej chwili - bowiem przystępujemy do realizacji I etapu projektu transgranicznego połączenia dróg Spindleruv Mlyn – Podgórzyn”.
W ramach współpracy z miastem partnerskim Kirschau wspólnie zrealizowaliśmy w 2010r. projekt pn.: „TriKick – Trójnarodowy Mecz Piłki Nożnej” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Był to pierwszy mecz na świecie, w którym grały jednocześnie trzy drużyny.
Zrealizowano przy współudziale środków unijnych projekt pn. „Remont Domu Kultury Ekran w Miłkowie”. Również ze środków unijnych zamierzamy zrealizować projekty: „Budowa Centrum Aktywności Sportowej i Integracji Społecznej „Sosnówka” w Sosnówce” oraz „Przebudowa budynku – Stworzenie Centrum Aktywności Społecznej „Pogórze” w Podgórzynie”. Zrealizowaliśmy ze środków pozabudżetowych remont boiska sportowego w Podgórzynie, obejmujący remont nawierzchni, ogrodzenia, remont szatni i oświetlenia, wyposażenie w trybuny.
Gmina organizuje i współorganizuje imprezy kulturalne (Muzykalia Staniszewskie, Festiwal Ekologii Neohumanistycznej, Gitara i …, Odpust przy kaplicy św. Anny, Piknik za sztuką przy Dziurawej skale, Majówka w Przesiece) i sportowe (o znaczeniu krajowym jak Dog Trekking, Mistrzostwa Polski w AZS, imprezy rowerowe dla osób niepełnosprawnych, Górskie Mistrzostwa Polski w kolarstwie Szosowym, Turniej o tytuł królowej Plaży, Przesiecka Kąpiel Morsów). Wspiera kluby sportowe przyznając każdego roku w ramach konkursu środki.
W następnej kadencji chciałabym zintensyfikować działania dla udostępnienia zbiornika Sosnówka dla mieszkańców i turystów. W tym celu podjęłam współpracę z pracownikami naukowymi Politechniki Wrocławskiej. Swoje zaangażowanie deklaruje poseł E. Zakrzewska i wiele innych osób mogących wpłynąć na realizację tego zamierzenia.
Muszę odnieść się również do cen wody i ścieków. Otóż dołożyłam wszelkich możliwych starań, aby skutki koniecznych podwyżek w jak najmniejszym stopniu dotknęły mieszkańców – weryfikując wnioski taryfowe i obniżając cenę poprzez wysokie dopłaty z budżetu gminy. I będę to czynić nadal, niedopuszczając do nieuzasadnionych podwyżek cen wody i ścieków.
Chciałabym jeszcze podkreślić, że działalność urzędu jest jawna ale w granicach obowiązującego prawa, co oznacza że nie wszystkie wytworzone informacje mogą być udostępniane publicznie. Ograniczają to m.in. ustawy o ochronie danych osobowych, tajemnicy skarbowej, udostępnianiu informacji publicznych.
Gmina jest przygotowana do załatwiania spraw poprzez internet, bez konieczności wizyty w urzędzie, wystarczy jedynie posiadać kartę z podpisem elektronicznym.

Drodzy Państwo, na zakończenie pragnę dodać, że piastując urząd wójta gminy Podgórzyn zastanawiałam się każdego dnia, czy zrobiłam dla gminy i jej mieszkańców wszystko co było możliwe, czego nie zrealizowałam i jakie były tego przyczyny, a także, co chciałabym osiągnąć w kolejnej kadencji. Wiem, że niektórzy powiedzą: można było więcej. Ja jednak uważam, że optymalnie wykorzystałam dostępność środków budżetu Gminy, funduszy unijnych, możliwości Gminy i potencjału ludzi. Sceptycy i oponenci niech pamiętają, że przyszło mi działać w warunkach światowego kryzysu gospodarczego. Śmiało więc mogę powiedzieć, że w bieżącej kadencji osiągnęliśmy więcej niż kiedykolwiek wcześniej i jestem z tego dumna. I podkreślam, że jest to dzieło wielu wspaniałych i zaangażowanych Ludzi i przychylności władz samorządowych i rządowych. Szczególną rolę odegrała zgodna, racjonalna i rzeczowa Rada Gminy oraz merytorycznie przygotowani pracownicy. Wszystkim Państwu składam serdeczne podziękowania i liczę na oddanie na mnie Państwa głosów w dniu 21 listopada 2010 r.

Z wyrazami szacunku

Anna Latto


Wywiad z kandydatem na wójta Gminy Podgórzyn, Panią Anną Latto, przeprowadzony w 2006 roku


Anna Latto

- Na samym wstępie proszę powiedzieć coś o sobie.
- Od urodzenia jestem mieszkanką Sosnówki, mężatką, mam dorosłą córkę Agnieszkę. Jestem absolwentką Uniwersytetu Wrocławskiego Wydziału Prawa i Administracji. Posiadam ukończone studia podyplomowe na Politechnice Wrocławskiej na kierunku "Zarządzanie projektami Unii Europejskiej" oraz certyfikat Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w zakresie "Nowoczesnego Zarządzania w Administracji Publicznej". Od początku pracy zawodowej związana jestem z administracją publiczną. W latach 1986-91 pracowałam jako kierownik Ośrodka Wczasowego "Kukułka" a następnie Ośrodka "Pałac Miłków". Wówczas poznawałam administrację z "drugiej strony". Byłam również radną Rady Powiatu Jeleniogórskiego I i II kadencji. Obecnie jestem Sekretarzem Miasta Piechowice. Jestem stanowcza i konsekwentna, wymagam wiele od siebie i innych, potrafię dokonywać trafnych wyborów, dostrzegam krzywdę ludzką i konieczność udzielania pomocy potrzebującym. Odczuwam jednakowo wielką ulgę i radość po załatwieniu zarówno drobnej jak i skomplikowanej sprawy. Dążę do zachowania wszelkiej równowagi.

- Dlaczego Pani chce zostać wójtem?
- Chcę zostać wójtem, ponieważ nie jest mi obojętny los mojej rodzimej gminy, zwłaszcza że wszyscy powoli tracimy nadzieję na pozytywne zmiany, a przez to chęć działania. A pożyteczne zmiany są możliwe do wdrożenia. I wiem jak wiele i w jaki sposób można zdziałać dla lokalnej społecznej, a efekty służyć będą wszystkim, także moim najbliższym. Dlatego pomoc mieszkańcom gminy stanowi mój cel i powołanie. Dostrzegam również, że nasza gmina nie wykorzystuje swoich szans. Np. położenia, walorów turystyczno-krajoznawczych, bazy, budżetu gminy, dostępnych środków finansowych, otwartego nastawienia lokalnej społeczności. Oceniając budżet gminy uważam, że można nim rozsądniej gospodarować. Wiem też o zarzutach do poprzedników, że niewiele wydatkują na ochronę bezpieczeństwa, nadmiernych kosztach obsługi gminy, absolutnym braku finansowania budownictwa, nikłym, wręcz żadnym pozyskiwaniu dostępnych środków. Przecież budowa lub pozyskanie choćby jednego mieszkania może być niekiedy rozwiązaniem dla wielu rodzin. Natomiast naprawa i rozbudowa infrastruktury nie tylko uzależniona jest od środków własnych. Trzeba sięgać o dostępne fundusze i je efektywnie wykorzystywać. Wierzę w kompetentne zarządzanie i uważam, że moja wiedza, doświadczenie zawodowe i skuteczność, w połączeniu z zaangażowaniem i solidną pracą przyniesie w perspektywie efekty. Zadbam o fachowe i energiczne wsparcie realizacji moich idei.

- Gdyby Pani została wybrana wójtem czy ma Pani pomysł na wykorzystanie usytuowania gminy?
- Owszem mam pomysł na wykorzystanie usytuowania gminy i do jego zrealizowania będę dążyć. Jestem przekonana, że możemy znaleźć się w czołówce gmin turystycznych w Polsce. Mamy poważne zaplecze. Malowniczo ukształtowane tereny, pogórze, widok na góry, soczystą zieleń, zbiornik Sosnówka, przyjaznych mieszkańców. Często w wyobraźni porównuję nasz teren z rejonem jeziora Mondsee w Austrii. A tam kawiarenki przy brzegu, liczne światła, krystalicznie czysta woda w jeziorze, przeróżne gatunki ryb, zdaje się na odległość wyciągniętej ręki. Niczemu nie przeszkadza szum motorówek, nart wodnych, wędkarze. Tak przecież może być również i u nas. Miejsc biwakowych lub campingowych może być wiele i powinno, a wciąż ich nie ma. Nikomu nie powinno przeszkadzać turystyczne wykorzystanie zbiornika Sosnówka. Taki właśnie stan trzeba osiągnąć. Do tego stan bezpiecznych dróg, poboczy, właściwego oświetlenia, miejsc rozrywki sportowej, kulturalnej, oświatowej, tras biegowych, zjazdowych i saneczkarskich, tras spacerowych, widokowych, pól biwakowych i campingów na terenie całej gminy. Ich brak mi właśnie przeszkadza. Dominującą gałęzią gospodarki w gminie, ze względu na bogactwo walorów naturalnych powinna być turystyka i agroturystyka. Ale do tego nie wystarczy posiadanie jedynie bazy noclegowej. Ważne jest aby zachęcić turystów do jej odwiedzania co pociąga za sobą konieczność prowadzenia odpowiedniej promocji. Koniecznym są zintensyfikowane działania proturystyczne i promocyje gminy o zasięgu ogólnopolskim i poza granicami. Ważnym też elementem rozwoju turystyki jest tworzenie nowych atrakcji turystycznych jak szlaki rowerowe, miejsca widokowe, turystyczno-rekreacyjne, szeroka informacja o już funkcjonujących oraz organizowanych nowych imprezach cyklicznych, które na trwałe będą kojarzone z gminą. Także współpraca nie tylko z innymi gminami turystycznymi Polski, lecz również za granicą.

- Czy zamierza Pani rozwijać dotychczasowy kierunek polityki promocyjnej gminy, czy wprowadzić do niej istotne zmiany?
- Nie zauważyłam, aby istniał lub nadany został kierunek polityki promocyjnej gminy. Niektórzy utożsamiają ją z kanalizacją i wodociągowaniem, a przecież to obowiązek, podobnie infrastruktura drogowa i chyba nie z tym należy kojarzyć politykę promocyjną. Dla mnie polityka promocyjna to propagowanie dobrze rozwiniętej i pięknej gminy, wyremontowanych budynków, ukwieconych balkonów, zadowolonych i uśmiechniętych mieszkańców, tras turystycznych, rowerowych, miejsc wypoczynku, itp. Do osiągnięcia tego potrzebne są miejsca pracy. Miejsca pracy z kolei powstaną przez realizację polityki promocyjnej w powyższym tego słowa znaczeniu, a więc budowę bazy turystycznej, sportowej i rekreacyjnej.

- Jakie projekty infrastrukturalne uważa Pani za najważniejsze do zrealizowania w najbliższych latach?
- Nie ma turystów w regionach, w których gospodarze nie umieją poradzić sobie ze sprawami ochrony środowiska, czy z zakresu dróg. Dlatego kontynuować należy już rozpoczęte projekty KSKS w zakresie kanalizacji i wodociągowania gminy i dążyć do poprawy infrastruktury drogowej. Dostępność komunikacyjna dróg dojazdowych jest jak wspomniałam ważnym elementem rozwoju turystycznego. Ważna w związku z tym jest modernizacja dróg. Niewątpliwą zaletą naszego regionu jest całoroczność, dlatego koniecznym jest zapewnienie dojazdu do atrakcji turystycznych, ośrodków wypoczynkowych, gospodarstw agroturystycznych. Niezależnie od inwestycji trzeba więc przeznaczać odpowiednie środki na zimowe utrzymanie dróg, rozwijanie kompleksów sportowo-turystycznych. Kierując uwagę na tworzenie zachęcającej aury wobec przyjezdnych musimy tworzyć godne warunki życia dla naszych mieszkańców. Mam tu na myśli bazę oświatową, kulturę, opiekę społeczną i zdrowotną oraz bezpieczeństwo.

- Jaki przyjęła Pani sposób prowadzenia kampanii wyborczej?
- Kampania pozytywna w pełnym tego słowa znaczeniu i przyglądanie się co jeszcze dla regionu można zrobić.

- Jak Pani ocenia zawartość oraz rolę jaką spełniają i powinny spełniać gminne strony internetowe - www.Podgorzyn.pl, www.Przesieka.pl i www.Borowice.pl?
- Jakiekolwiek strony internetowe poświęcone gminie spełniają pożyteczną rolę chyba, że zamysłem autorów jest szkodzić gminie. Nie bez znaczenia jest sposób przekazywania informacji, ich rzetelnej "barwności" i "szczegółowości". Promocja na stronach internetowych odgrywa olbrzymią rolę. Przystępne i kompletne serwisy internetowe ułatwiają znalezienie najważniejszych informacji turystycznej o gminie. Pozwala to turyście w sposób pełny i komplementarny zapoznać się z ofertą turystyczną regionu.

- Serdecznie dziękujemy za rozmowę i życzymy wygranej 12 listopada.

Tomasz Łuszpiński, www.Borowice.pl oraz Michał Ciesielski, www.Przesieka.pl


Plakat wyborczy Anny Latto

Przewodnik górski sudecki
Przewodnik Borowice Horský průvodce po Krkonošském národním parku
Atrakcje turystyczne
Karkonoski Park Narodowy
GOPR - - - Lawiny - - - PTTK
Przejścia graniczne
Trasy piesze - - - - - - - GOT
Trasy rowerowe
Wycieczki samochodowe
Narciarstwo zjazdowe
Narciarstwo biegowe
Biegi przełajowe
Wspinaczka skałkowa
Adventure racing - - - - MTB

Likier Karkonoski


Autorzy - - - Napisz do nas
Start z nami - Konta e-mail
Księga gości - Linki - Sondy
Statystyka - - - - - - - Forum
Wpisz swój email
Prawa autorskie
Reklama - - - - Reprodukcje

Piknik-ze-sztuka Piknik ze sztuką
Dziura w skale
Podgórzyn 30.08.2008
plener artystyczny!
Rajd-Karkonoski 23. Rajd Karkonoski
dwukrotnie OS
Borowice 31.08.2008
nie dogonili Francuza!
Dozynki Dożynki gminne
Biesiadowanie bez granic
Miłków 06.09.2008
plon niesiemy!
Press-Challenge Mistrzostwa Polski
Dziennikarzy w Adventure
Będkowice 18.10.2008
zajęliśmy 4 miejsce!
Apel-Poleglych-2008 Apel Poległych 2008
na cmentarzu jeńców
Borowice 06.11.2008
Stańcie do Apelu!
Sztolnie Sztolnie Kowary
kopalnie uranu
Kowary 19.07.2008
ciekawostka!
Gitara-i Gitarą i ...
XX edycja, koncerty
Borowice 25.07.2008
w krainie łagodności!
Jenny-Weisgerber Jenny Weisgerber
koncert pod Kaplicą
Sosnówka 26.07.2008
oj, jak pięknie!
Odpust-Sw-Anny Odpust Św. Anny
msza i festyn
Sosnówka 27.07.2008
wygrałem zakład!
Gorskie-MP Górskie Mistrzostwa
Polski w kol. szosowym
Borowice 02.08.2008
Maja Włoszczowska!
Press-Challenge Powiatowe obchody
Dnia Strażaka
Borowice 10.05.2008
sztandar i odznaczenia
Zjazd-Zabytkowych-Pojazdow-Pozarniczych Zjazd Zabytkowych
Pojazdów Pożarniczych
Karpacz 05.07.2008
pompy na parę!
Relikwie-Sw-Jana-z-Dukli Odpust w Kaplicy
Św. Jana z Dukli
Borowice 05.07.2008
przekazanie relikwii!
Petla_Karkonosko-Izerska Pętla Karkonosko-Izer.
szosowcy i górale
Karkonosze 06.07.08
rekord Galińskiego!
Park-Miniatur Park Miniatur
zabytki Dolnego Śląska
Kowary 19.07.2008
szczerze polecamy!

Strona istnieje od 25 lutego 2004 r.
Ostatnich zmian na stronie dokonano w dniu 30 maja 2016 r.
POGODA Napisz do mnie
Wszelkie prawa zastrzeżone © 2004-2014 Tomasz Łuszpiński