Geschichte
Alte Ansichtskarten
Geografie
Geologie
Wasser
Naturschutz
Zufahrt
Pläne
Karten
Klima und Wetter
Gebäude
Einwohnerschaft
Flora
Fauna
"Gitar¹ i Piórem"
Regionale Kochkunst
Gastronomie und Geschäfte
Übernachtung
Sport
Galerie
Institutionen
Kirche
Wörterbuch
Monographie

MTB Borowice.pl 2007
Treffen am 22.02.2007
WOSP 2007
Neue Personen in Gemeinde

Polski

English

Deutsch

Èeský


Prawa autorskie

Serwis www.Borowice.pl wraz ze wszystkimi podstronami oraz elementami takimi, jak: teksty, opisy, zdjêcia, reprodukcje, plany, mapy oraz znaki graficzne, podlega prawu autorskiemu i jest w³asnoœci¹ Tomasza £uszpiñskiego z Wroc³awia.

Jakiekolwiek wykorzystanie materia³ów zawartych w serwisie wymaga pisemnej zgody w³aœciciela.

Wszelkie informacje pochodz¹ce spoza serwisu maj¹ podane Ÿród³o.

Wszystkie zdjêcia, reprodukcje starych kartek pocztowych, map oraz planów zosta³y wykonane przez Autora.
Touristik
Karkonoski Nationalpark
"GOPR"
Lawinen
"PTTK"
"GOT"
Grenzübergänge
Wanderungen
Fahrrad
Autoreisen
Ski
Laufski
Läufe
Felssteige

Autor
Schreib an uns
Als Startseite einstellen
Gästebuch
Links
Sonden
Statistik
Auszeichnungen
Schick uns Email-Addresse
Copyright
Werbung
Reproduktionen
E-mail Addresse

Powodz PowódŸ w Borowicach
rekordowe opady deszczu
Borowice 07.08.2006
du¿o wody!
FestynOSP Festyn stra¿acki OSP
pokazy stra¿ackie, loteria
Borowice 13.08.2006
remontujemy remizê!
BM-Przesieka Bike Maraton Przesieka
przejazd Drog¹ Sudeck¹
Przesieka 02.09.2006
zobacz kolarzy!
XV-Final-WOSP XV Fina³ WOŒP
OSP Borowice
Podgórzyn 14.01.2007
sie ma!
Bal Bal karnawa³owy
Oœrodek Skalnik
Borowice 10.02.2007
wspania³a zabawa!

Diese Seite funktioniert seit 25.02.2004
Die letzte Aenderungen gemacht am 12.03.2007
WETTER Schreib an uns
Alle Rechte vorbehalten © 2004-2007 Tomasz Luszpinski