Historie
Staré pohlednice
Geografie
Geologie
Povrchové vodstvo
Ochrana pøírody
Pøíjezd
Plánek Borovic
Mapa okolí
Klima a poèasí
Architektura
Obyvatelé
Kvìtena
Zvíøena
Kytarou a perem
Krajová kuchynì
Gastronomie a obchody
Možnosti ubytování
Sportovní soutìže
Galerie
Instituce
Kostel
Slovníèek vlastních názvù
Monografie Borovic

MTB Borowice.pl 2007
Borowice 22.02.2007
WOSP 2007
Wybor 2006

Polski

English

Deutsch

Èeský


Wspinaczka ska³kowa

W pobli¿u Borowic znajduje siê wiele ska³ek, na których mo¿na uprawiaæ wspinaczkê. Do najbardziej znanych nale¿¹ Szwedzkie Ska³y.


Szwedzkie Ska³y
Turistické zajímavosti
Krkonošský národní park
GOPR
Laviny
PTTK
GOT
Hranièní pøechody
Trasy pro pìší
Cyklotrasy
Výlety autem
Sjezdové lyžování
Bìžecké lyžování
Pøespolní bìh
Skalní lezení

Autoøi
Napištì nám
Jako domovská stránka
Kniha návstìv
Linky
Sondy
Statistika
Ocenìní
Napište svùj e-mail
Autorská práva
Reklama
Reprodukce
E-mail Borovice.pl

Powodz PowódŸ w Borowicach
rekordowe opady deszczu
Borowice 07.08.2006
du¿o wody!
FestynOSP Festyn stra¿acki OSP
pokazy stra¿ackie, loteria
Borowice 13.08.2006
remontujemy remizê!
BM-Przesieka Bike Maraton Przesieka
przejazd Drog¹ Sudeck¹
Przesieka 02.09.2006
zobacz kolarzy!
XV-Final-WOSP XV Fina³ WOŒP
OSP Borowice
Podgórzyn 14.01.2007
sie ma!
Bal Bal karnawa³owy
Oœrodek Skalnik
Borowice 10.02.2007
wspania³a zabawa!

Stránka funguje od 25. února 2004
Poslední zmìny na stránce byly provedeny 12. bøezna 2007
Poèasí Napište nám
Všechna práva vyhrazena © 2004-2007 Tomasz £uszpiñski